วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการนำเสนอโครงงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาฟิสิกส์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผลงานนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอภาคโปสเตอร์ ที่บริเวณ Science Learning Space รวมทั้งสิ้น 174 ผลงาน แบ่งเป็น 4 รางวัล คือ รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลวิชาการดีเด่น รางวัลวิชาการดี และรางวัล Popular Vote
ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการจากแต่ละภาควิชา และตัวแทนผู้ประกอบการจาก 4 บริษัท/หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท Salamander บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย