ประกาศ การรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา รับนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การเรียนการสอน ภาคปกติ วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ และ การเรียนการสอนภาคพิเศษวัน เสาร์ และ อาทิตย์...